6 декабря 2012 г.

XI atklātā Rīgas tūrisma un piedzīvojumu videofilmu festivāla nolikums

1. Rīgas tūrisma un piedzīvojumu videofilmu festivāls, notiks 23.Februarī 2013. Norises vieta – aktu zāle, kas atrodas Brīvības ielā 266.

2. Dalībai konkursā tiek pieņemtas dokumentālās un mākslas filmas par ceļojumiem, ko uzņēmušas Latvijas un ārvalstu profesionāļu un amatieru grupas, ja to ilgums nepārsniedz 20 minūtes* un tās nav demonstrētas festivālos laika periodā no 2002. līdz -2012 gadam.

* - īpašos gadījumos, saņemot pieņemšanas komisijas piekrišanu, ir pieļaujama nenozīmīga noteiktā filmas ilguma pārsniegšana.

3. Filmas, kas ir izgājušas atlases kārtu, tiks sadalītas atbilstoši 4 nominācijām:

I. Videoklipi (filmas, kuru ilgums nepārsniedz 7 minūtes un muzikālais pavadījums ir VIENA nepārtraukta melodija)

II. Pilnmetrāžas filmas (filmas, kuru ilgums nepārsniedz 20 minūtes; ierobežojumi skaņu ieraksta celiņam nav noteikti).

III. Filmas par ceļojumiem un piedzīvojumiem Latvijā (ne garākas par 5 minūtēm;
fona melodijas – neierobežotā daudzumā;)

IV. Retro filmas (konkursā nepiedalas).

4. Filmu atlasi un atļaujas sniegšanu dalībai konkursā veiks atlases komisija, kam ir tiesības mainīt kategoriju vai izslēgt filmu no konkursa, ja tā neatbilst prasībām vai nav interesanta skatītājiem.

5. Filmu vērtēšanu veic Festivāla Žūrija, ko veido filmu autori, kas piedalās festivālā.

6. Tiek noteiktas sekojošas kinofestivāla balvas:
а. Galvenā balva (Grand Prix) – uzvarētājam pilnmetrāžas filmu nominācijā.
b. Nomināciju balvas – uzvarētājiem un balvu ieguvējiem nominācijās.
c*. Skatītāju simpātiju balva.
* - skatītāju simpātiju balvu nosaka atbilstoši skatītāju balsojuma rezultātiem.

7. Lai piedalītos konkursā abās nominācijās (I-IV), ir nepieciešams iesniegt videomateriālus DVD formātā – iepriekšējai izskatīšanai, ko veic komisijas locekļi.

8. а. Katra filma ir jāiesniedz atsevišķi, ierakstīta uz diska, norādot filmas nosaukumu, ilgumu un nomināciju, autoru vārdus un uzvārdus, kā arī kontakttālruņa numuru.
b. Pieteikumus un diskus ir jāiesniedz, lai tie tiktu saņemti ne vēlāk kā 2013. gada 1. februārī.

9. Visām filmām ir jābūt papildinātām ar īsu anotāciju, kurā būtu stāstīts par to, kur un kad notikumi norisinājās, kā arī ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem.

10. Lai būtu iespējams popularizēt filmu un festivālu Orgkomiteja patur sev tiesības iekļaut filmas festivāla noslēguma diskā – krājumā. Ja autoriem ir iebildumi attiecībā uz savu darbu iekļaušanu šajā krājumā, viņiem tas ir jāpaziņo festivāla laikā. Mēs ņemsim vērā visas Jūsu vēlmes.

11. Festivāls ir nekomerciāls pasākums.

12. Festivāla dalībnieku komandējuma izdevumi ir jāsedz pašiem dalībniekiem.

13. Visas sūdzības un strīdus (ja tādi radīsies) izskatīs un atrisinās festivāla organizētāji.

14. Nosūtot filmu dalībai festivālā, Jūs esat apliecinājis, ka piekrītat šeit minētajiem noteikumiem.
LAI PIEDALĪTOS FESTIVĀLĀ, IR NEPIECIEŠAMS IESNIEGT:
Pieteikumu, DVD ar filmu un anotāciju, ko festivāla organizētājiem ir jāsaņem ne vēlāk kā 2013. gada 1. februārī.
Filmas, kas tiks saņemtas vēlāk kā 2013. gada 1. februārī, vai nebūs atbilstošas prasībām, tiks iekļautas tikai ārpuskonkursa programmā. (* – organizatori būs cik vien iespējams lojāli savā attieksmē pret autoriem. Mūsu mērķis – parādīt pēc iespējas vairāk interesantas filmas! Jūsu disciplinētība ļoti palīdzēs mums to paveikt.)

Diskus un pieteikumus nosūtiet uz sekojošu adresi: Rīga, LV-1012, čaka iela-135, dz.5.
vai nododiet personīgi Borisam Jahnisam, tālr.. +371-29-25-23-86, boris@kayak.lv
Festivāla organizētājs: Boriss Jahnis (Яхнис Борис).
Festivāla e-pasta adrese: boris@kayak.lv

Положение о XI Рижском открытом фестивале туристических и приключенческих видео фильмов

1. Рижский фестиваль туристических и приключенческих видеофильмов состоится 23 февраля 2013 года. Место проведения – актовый зал по адресу Бривибас-266.

2. К участию в конкурсе допускаются документальные и художественные фильмы о путешествиях латвийских и зарубежных групп продолжительностью до 20 минут*, созданные профессионалами и любителями Латвии и зарубежных стран, не демонстрировавшиеся на фестивалях 2002-2012 года.

* - в отдельных случаях, по согласию предварительной комиссии, возможно незначительное превышении длительности фильмов.

3. Прошедшие отбор фильмы будут разделены на 4 номинации:

I. Видео-клипы (фильмы длительностью до 7 минут под ОДНУ непрерывную мелодию).

II. Полнометражные фильмы (фильмы длительностью до 20 минут, саундтрек не ограничен).

III. Фильмы о путешествиях по Латвии (длительность не более 5 мин, саундтрек не ограничен).

IV. Ретро фильмы (старинные фильмы, снятые на плёнку и оцифрованные/восстановленные с помощью современной техники. Мы оставляем за собой право сократить их длительность или демонстрировать их не полностью). Эта номинация идёт вне конкурса.

4. Отбор и допуск фильмов к конкурсу будет проводиться предварительной комиссией, которая имеет право изменить категорию или снять фильм с конкурса, если он не соответствует требованиям или не представляет интереса для зрителей.

5. Судейство фильмов осуществляет Жюри Фестиваля, которое состоит из присутствующих на фестивале авторов фильмов.
* - приз зрительских симпатий определяется по итогам голосования зрителей.

6. Учреждены следующие призы кинофестиваля:
а. Главный приз (Grand pri) – победителю в номинации полнометражных фильмов.
б. Призы номинаций - победителям и призерам в номинациях.
в. Приз зрительских симпатий.

7. Для участия в любой номинации (I-IV), необходимо представить видеоматериалы в формате DVD (либо на диске, либо в интернете) - для предварительного просмотра членами комиссии и для участия в конкурсе.

8. а. Каждый фильм должен быть представлен на диске с указанием названия фильма, продолжительности, номинации, ФИО авторов фильма и контактный телефон.
б. Заявки и диски должны быть получены Оргкомитетом фестиваля не позднее 1 февраля 2011 года.

9. Каждый фильм должен сопровождаться короткой аннотацией, рассказывающей, где и когда происходили события, и необходимыми пояснениями.

10. В целях популяризации фильма и фестиваля, Оргкомитет оставляет за собой право использовать фильмы в итоговом диске-сборнике фестиваля. Если авторы против включения своих работ в сборник, им следует заявить об этом при подаче своих работ на фестиваль. Мы учтём все ваши пожелания.

11. Фестиваль является некоммерческим мероприятием.

12. Командировочные расходы участников на фестиваль несут сами участники.

13. Все жалобы и споры (если таковые возникнут), будут рассмотрены и разрешены организаторами фестиваля.

14. Если Вы посылаете фильм для участия в фестивале, это означает, что Вы согласны с данными правилами.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
Заявку, DVD с фильмом и аннотацию, которые организаторы кинофестиваля должны получить не позднее 1 февраля 2013 г.
Фильмы, поступившие после 1 февраля 2013 года или не соответствующие требованиям, могут быть допущены только ко внеконкурсному просмотру.
(* - организаторы будут предельно лояльны к авторам. Наша цель – показать как можно больше интересных фильмов! Ваша дисциплинированность поможет нам в этом.)

Диски и заявки отправлять по адресу: LV-1012, Rīga, Caka – 135, 5.
Или передать лично Яхнису Борису тел. +371-29-25-23-86, boris@kayak.lv
Организатор кинофестиваля: Яхнис Борис.
Электронная почта кинофестиваля: boris@kayak.lv