6 декабря 2012 г.

XI atklātā Rīgas tūrisma un piedzīvojumu videofilmu festivāla nolikums

1. Rīgas tūrisma un piedzīvojumu videofilmu festivāls, notiks 23.Februarī 2013. Norises vieta – aktu zāle, kas atrodas Brīvības ielā 266.

2. Dalībai konkursā tiek pieņemtas dokumentālās un mākslas filmas par ceļojumiem, ko uzņēmušas Latvijas un ārvalstu profesionāļu un amatieru grupas, ja to ilgums nepārsniedz 20 minūtes* un tās nav demonstrētas festivālos laika periodā no 2002. līdz -2012 gadam.

* - īpašos gadījumos, saņemot pieņemšanas komisijas piekrišanu, ir pieļaujama nenozīmīga noteiktā filmas ilguma pārsniegšana.

3. Filmas, kas ir izgājušas atlases kārtu, tiks sadalītas atbilstoši 4 nominācijām:

I. Videoklipi (filmas, kuru ilgums nepārsniedz 7 minūtes un muzikālais pavadījums ir VIENA nepārtraukta melodija)

II. Pilnmetrāžas filmas (filmas, kuru ilgums nepārsniedz 20 minūtes; ierobežojumi skaņu ieraksta celiņam nav noteikti).

III. Filmas par ceļojumiem un piedzīvojumiem Latvijā (ne garākas par 5 minūtēm;
fona melodijas – neierobežotā daudzumā;)

IV. Retro filmas (konkursā nepiedalas).

4. Filmu atlasi un atļaujas sniegšanu dalībai konkursā veiks atlases komisija, kam ir tiesības mainīt kategoriju vai izslēgt filmu no konkursa, ja tā neatbilst prasībām vai nav interesanta skatītājiem.

5. Filmu vērtēšanu veic Festivāla Žūrija, ko veido filmu autori, kas piedalās festivālā.

6. Tiek noteiktas sekojošas kinofestivāla balvas:
а. Galvenā balva (Grand Prix) – uzvarētājam pilnmetrāžas filmu nominācijā.
b. Nomināciju balvas – uzvarētājiem un balvu ieguvējiem nominācijās.
c*. Skatītāju simpātiju balva.
* - skatītāju simpātiju balvu nosaka atbilstoši skatītāju balsojuma rezultātiem.

7. Lai piedalītos konkursā abās nominācijās (I-IV), ir nepieciešams iesniegt videomateriālus DVD formātā – iepriekšējai izskatīšanai, ko veic komisijas locekļi.

8. а. Katra filma ir jāiesniedz atsevišķi, ierakstīta uz diska, norādot filmas nosaukumu, ilgumu un nomināciju, autoru vārdus un uzvārdus, kā arī kontakttālruņa numuru.
b. Pieteikumus un diskus ir jāiesniedz, lai tie tiktu saņemti ne vēlāk kā 2013. gada 1. februārī.

9. Visām filmām ir jābūt papildinātām ar īsu anotāciju, kurā būtu stāstīts par to, kur un kad notikumi norisinājās, kā arī ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem.

10. Lai būtu iespējams popularizēt filmu un festivālu Orgkomiteja patur sev tiesības iekļaut filmas festivāla noslēguma diskā – krājumā. Ja autoriem ir iebildumi attiecībā uz savu darbu iekļaušanu šajā krājumā, viņiem tas ir jāpaziņo festivāla laikā. Mēs ņemsim vērā visas Jūsu vēlmes.

11. Festivāls ir nekomerciāls pasākums.

12. Festivāla dalībnieku komandējuma izdevumi ir jāsedz pašiem dalībniekiem.

13. Visas sūdzības un strīdus (ja tādi radīsies) izskatīs un atrisinās festivāla organizētāji.

14. Nosūtot filmu dalībai festivālā, Jūs esat apliecinājis, ka piekrītat šeit minētajiem noteikumiem.
LAI PIEDALĪTOS FESTIVĀLĀ, IR NEPIECIEŠAMS IESNIEGT:
Pieteikumu, DVD ar filmu un anotāciju, ko festivāla organizētājiem ir jāsaņem ne vēlāk kā 2013. gada 1. februārī.
Filmas, kas tiks saņemtas vēlāk kā 2013. gada 1. februārī, vai nebūs atbilstošas prasībām, tiks iekļautas tikai ārpuskonkursa programmā. (* – organizatori būs cik vien iespējams lojāli savā attieksmē pret autoriem. Mūsu mērķis – parādīt pēc iespējas vairāk interesantas filmas! Jūsu disciplinētība ļoti palīdzēs mums to paveikt.)

Diskus un pieteikumus nosūtiet uz sekojošu adresi: Rīga, LV-1012, čaka iela-135, dz.5.
vai nododiet personīgi Borisam Jahnisam, tālr.. +371-29-25-23-86, boris@kayak.lv
Festivāla organizētājs: Boriss Jahnis (Яхнис Борис).
Festivāla e-pasta adrese: boris@kayak.lv

Положение о XI Рижском открытом фестивале туристических и приключенческих видео фильмов

1. Рижский фестиваль туристических и приключенческих видеофильмов состоится 23 февраля 2013 года. Место проведения – актовый зал по адресу Бривибас-266.

2. К участию в конкурсе допускаются документальные и художественные фильмы о путешествиях латвийских и зарубежных групп продолжительностью до 20 минут*, созданные профессионалами и любителями Латвии и зарубежных стран, не демонстрировавшиеся на фестивалях 2002-2012 года.

* - в отдельных случаях, по согласию предварительной комиссии, возможно незначительное превышении длительности фильмов.

3. Прошедшие отбор фильмы будут разделены на 4 номинации:

I. Видео-клипы (фильмы длительностью до 7 минут под ОДНУ непрерывную мелодию).

II. Полнометражные фильмы (фильмы длительностью до 20 минут, саундтрек не ограничен).

III. Фильмы о путешествиях по Латвии (длительность не более 5 мин, саундтрек не ограничен).

IV. Ретро фильмы (старинные фильмы, снятые на плёнку и оцифрованные/восстановленные с помощью современной техники. Мы оставляем за собой право сократить их длительность или демонстрировать их не полностью). Эта номинация идёт вне конкурса.

4. Отбор и допуск фильмов к конкурсу будет проводиться предварительной комиссией, которая имеет право изменить категорию или снять фильм с конкурса, если он не соответствует требованиям или не представляет интереса для зрителей.

5. Судейство фильмов осуществляет Жюри Фестиваля, которое состоит из присутствующих на фестивале авторов фильмов.
* - приз зрительских симпатий определяется по итогам голосования зрителей.

6. Учреждены следующие призы кинофестиваля:
а. Главный приз (Grand pri) – победителю в номинации полнометражных фильмов.
б. Призы номинаций - победителям и призерам в номинациях.
в. Приз зрительских симпатий.

7. Для участия в любой номинации (I-IV), необходимо представить видеоматериалы в формате DVD (либо на диске, либо в интернете) - для предварительного просмотра членами комиссии и для участия в конкурсе.

8. а. Каждый фильм должен быть представлен на диске с указанием названия фильма, продолжительности, номинации, ФИО авторов фильма и контактный телефон.
б. Заявки и диски должны быть получены Оргкомитетом фестиваля не позднее 1 февраля 2011 года.

9. Каждый фильм должен сопровождаться короткой аннотацией, рассказывающей, где и когда происходили события, и необходимыми пояснениями.

10. В целях популяризации фильма и фестиваля, Оргкомитет оставляет за собой право использовать фильмы в итоговом диске-сборнике фестиваля. Если авторы против включения своих работ в сборник, им следует заявить об этом при подаче своих работ на фестиваль. Мы учтём все ваши пожелания.

11. Фестиваль является некоммерческим мероприятием.

12. Командировочные расходы участников на фестиваль несут сами участники.

13. Все жалобы и споры (если таковые возникнут), будут рассмотрены и разрешены организаторами фестиваля.

14. Если Вы посылаете фильм для участия в фестивале, это означает, что Вы согласны с данными правилами.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
Заявку, DVD с фильмом и аннотацию, которые организаторы кинофестиваля должны получить не позднее 1 февраля 2013 г.
Фильмы, поступившие после 1 февраля 2013 года или не соответствующие требованиям, могут быть допущены только ко внеконкурсному просмотру.
(* - организаторы будут предельно лояльны к авторам. Наша цель – показать как можно больше интересных фильмов! Ваша дисциплинированность поможет нам в этом.)

Диски и заявки отправлять по адресу: LV-1012, Rīga, Caka – 135, 5.
Или передать лично Яхнису Борису тел. +371-29-25-23-86, boris@kayak.lv
Организатор кинофестиваля: Яхнис Борис.
Электронная почта кинофестиваля: boris@kayak.lv

14 марта 2012 г.

Festivāla foto- atskaite

Tātad, 10, starptautiskais Rīgas tūrisma un piedzīvojumu video festivāls VideoFest-2012 ir pagātne. Tiem, kas nebija uz šo festivālu ir radusies iespēja redzēt, kas tur notikās. Ar prieku nododu Jums apskatei fotogrāfijas no šī pasākumu, ko safotografējusi Aņa Gaļejeva.


Zāle pamazām piepildās ar skatītājiem, kuri ar nepacietību gaidīja filmu rādīšanas sākumu....


.... un nervozi rokās plūkāja skatītāju simpātijas balsošanai paredzētās lapiņas.


Beidzot visi bija savākušies un sākās filmu demonstrēšana.


Filmas izsauca publikas reakciju, un pat lika aizdomāties par dzīves jēgu.


Arī žūrijas locekļi skatījās filmas ar neviltotu interesi.


Pēc filmu demonstrēšanas beigām skatītāji nodeva savus balsojumus kartona kastē.


Balsošanas komisija noskaidro, kura filma skatītājiem ir patikusi visvairāk.


Un kurš autors ēdīs torti!


Un te – laimīgais uzvarētājs Ingus :-).


Šeit mazais nolemj skatītāju balsotāja uzvarētāja likteni.


Un garšīgā balva pienākas...


... interesanti kam paveiksies?


Un te viņš ir – pats laimīgākais skatītājs. Viņš no festivāla ieguva ne tikai jūru ar pozitīvām emocijām, bet gan garšīgu dzērienu liķiera izskatā :-)

Un vēl mēs vēlamies vēlreiz pateikties mūsu sponsoriem – veikalam „Virsotne”, firmai „Campo”, Rīgas Domei un firmai „Biosan”.

Kā arī visiem tiem, kas palīdzēja organizēšanas un pasākuma norises darbos. Mēs ļoti novērtējam Jūsu palīdzību, draugi!
Visiem novēlam veiksmīgu 2012. gada sezonu un uz tikšanos nākošajā festivālā

12 марта 2012 г.

Фотоотчёт о фестивале

Итак, X международный открытый фестиваль туристического и приключенческого видео VideoFest-2012 теперь уже история.
У тех, кто не смог присутствовать на фестивале, появилась замечательная возможность увидеть, как это было.
С удовольствием представляю вашему вниманию замечательные фотографии нашего добровольного фотокорреспондента Ани Галеевой.


Зал понемногу заполнялся зрителями, которые жаждали зрелищь.


И нетерпеливо теребили в руках бланки зрительских симпатий.


Наконец, все собрались и начался показ.


Фильмы вызывали живую реакцию публики, и даже заставляли задуматься о вечном :-).


Члены жюри тоже смотрели с неподдельным интересом.


Зрители несли свои симпатии в эту картонную коробку.


Счётная коммисия выясняет, какой фильм полюбился зрителям больше всех.


И какой автор будет есть торт! :-).


Вот он - счастливый сладкоежка Ingus :-)


А этот малыш решил судьбу лотореи зрителей.


Вкусный приз достался ...


Интересно, кому же он достался?


Вот он - самый счастливый зритель! Он унёс с фестиваля не только море положительных эмоций, но и бутылку вкусного ликёра.
А мы ещё раз хотим поблагодарить наших спонсоров - магазин Virsotne, фирму Campo, Rigas Dome и фирму Biosan.
А также всех, кто помог в организации и проведении фестиваля. Мы очень ценим вашу помощь, друзья!
Желаем всем отличного сезона 2012 и до встречи на следующем фестивале!

4 марта 2012 г.

Festivāla rezultāti

10. Rīgas atklātais VideoFest ir aizvadīts ar lielu skatītāju pulku. Viss noritēja ātri, dinamiski un, mūsuprāt, arī interesanti. :-)

Un tagad par rezultātiem:

Uzvarētāji un balvu ieguvēji filmu kategorijā:
1.vieta "Viena diena" Ilmars Sieks, Latvija.
2.3.vietas "Река ждёт" Aleksejs Ovsjannikovs, Krievija un "Kayak adventure in Siberia" Stephane Pion, Francija.

Uzvarētāji un balvu ieguvēji klipu kategorijā:
1.vieta "Over the edge" Ingus Augstkalns, Latvija.
2.vieta "Что за страна такая" Boriss Gusevs, Krievija.
3.vieta "Sand slope" Jefims Nikitins, Krievija.

Skatītāju simpātijas balvu ieguva: "Река ждёт" Aleksejs Ovsjannikovs, Krievija.

Gribu piebilst, ka uzvārētājiem tika pasniegtas lieliskas balvas no mūsu sponsoriem:
veikals „Virsitne”, SIA „Campo”.
Ziņojam, ka filmu autoriem no ārzemēm balvas tiks ar laiku nogādātas pa „savējo kanāliem” :-).

Gribam pateikties sponsoriem, kā arī visiem, kas palīdzēja šī pasākuma tapšanā:
Irinai Odzinai – veikals „Virsitne”;
Agrim Pētersonam – SIA „Campo”;
SIA "Biosan" - par proektoru;
Saņam un Gaļai – par torti;
Artjemam - par diplomus;
Vitalikam - par audio aparaturu!

Kā arī liels paldies visiem, kas atnāca. :-)

Diski ar festivāla filmām pašlaik ir gatavi. Visus interesentus lūdzu zvanīt: 29252386 vai rakstīt uz e-pastu: boris@kayak.lv .

Uz tikšanos nākošgad,
Boriss un Rita!

Результаты VideoFest-2012

Краткие результаты фестиваля (более подробный релиз будет опубликован чуть позже).

В номинации "Фильмы" 1-е место занял фильм "Viena diena" (один день) автор Ilmars Sieks, Латвия.
2-3-е места поделили фильмы "Река ждёт" Алексея Овсянникова, Россия и "Kayak adventure in Siberia" Stephane Pion, Франция.

В номинации "Клипы" 1-е место занял клип "Over the edge", автор Ingus Augstkalns, Латвия.
2-е место получил клип "Что за страна такая", автор Борис Гусев, Россия.
3-е место - клип "Sand slope", автор - Ефим Никитин, Литва.

Приз зрительских симпатий получил фильм "Река ждёт" Алексея Овсянникова.

Диски с фестивальными работами можно заказать по тел: 29252386 или e-mail: boris@kayak.lv

Спасибо всем, кто помогал в организации и проведения фестиваля, спонсорам (Irina - магазин Virsotne, Agris - SIA Campo, Сане и Гале Сидиным), Артёму - за дипломы, Виталику - за аудио аппаратуру, SIA Biosan - за проектор, зрителям и авторам.
До новых встреч!

Борис и Рита.

15 февраля 2012 г.

Esiet laipni lūgti uz X Rīgas VideoFest-2012!

Cienījamie ūdeņnieki, kalnos kāpēji un citu veidu tūristi, kā arī viņiem līdzi dzīvojošie!

Esiet laipni lūgti uz X Rīgas atklāto tūrisma un piedzīvojumu video festivālu „VideoFest-2011”.
Festivāls notiks š.g. 3. martā Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas aktu zālē, Brīvības ielā 266. Filmu rādīšanas sākums – 16.00.

Ja dosieties uz pasākumu ar sabiedrisko transportu, tad der sekojošie:
4.trolejbuss - pietura ”Bajāru iela”.
1., 14., 21., 40. autobuss - pietura ”Bajāru iela”.

Ja ar savu transportu, Brīvības iela 266 ir starp VEF kultūras namu un Teiku, labajā pusē, ja braucat no centra puses. Uz Bajāru ielas ir vietas auto novietošanai.

Festivāla programmā tiks rādīti labāko Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, un Krievijas autoru darbi, kuri safilmēti pēdējo sezonu laikā braucienos Kaukāzā, Karēlijā, Turcijā, Altajā, Hibinās, Tadzikistanā, Kazahstanā, Gruzijā, Pamirā un citos pasaules nostūros.
Filmā redzēsiet nobraucienus pa upēm ar kajakiem un katamarāniem, kāpšanu kalnos, zemūdens medības, ceļojumus ar velosipēdiem un daudz ko citu.

Arī filmu žanri ir visdažādākie. Redzēsiet gan īsus, dinamiskus klipus, gan skaistas video filmas, filmas –komēdijas un t.t..

Programmā paredzēta loterija skatītājiem.

Gaidām Jūs visus uz pasākumu!


Добро пожаловать на 10-й рижский VideoFest-2012!

Уважаемые водники, горники, альпинисты, спелеологи, велосипедисты и туристы всех мастей!
Добро пожаловать на 10-й рижский международный открытый фестиваль туристического и приключенческого видео VideoFest-2012!
Фестиваль состоится 3 марта по адресу Brīvības ielā 266 (карта приведена ниже). Начало – в 16-00.
Проезд на общественном транспорте – остановка ”Bajāru iela” (следующая после ДК ВЭФ, если ехать из центра). Для автомобилистов рядом есть небольшая парковка.

В программе фестиваля – лучшие фильмы прошедшего сезона от авторов из Латвии, России, Украины, Эстонии. Ретро фильмы, короткие клипы, сюжетные и видовые фильмы.
Представлены различные виды туризма (водный, горный, лыжный, спелео, авто, подводная охота) и различные регионы путешествий (Турция, Кавказ, Карелия, Хибины, Алтай, Таджикистан, Казахстан, Грузия, Памир).

В программе предусмотрена лотерея зрителей и много интересного.

Ждём вас на VideoFest-e!

Схема проезда: